СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Основата за успех на всяко дете!

  Основата на всеки успех е ефективното ранно развитие. Как и кой може да постави тази основа?

  1.       Как дойде идеята?

                  Всичко започна с желанието на едни родители да създадат оптималната среда за развитие на потенциала на децата си. Идеята за тази програма е резултат на дълго и внимателно търсене на истински ефективна система за развитие на детския потенциал във възрастта 5-9 години. Не беше лесно, защото система, която да постига това по ефективен и структуриран начин, създадена от експерти няма. Няма не само в България, но и извън страната. Така, с много усилия и настоятелност създадахме екип, който разработи „Когнитивна Азбука“!

  2.       Какво представлява обучението?

  ·         Обучението базирано на „Когнитивна Азбука“ представлява постепенно овладяване и надграждане на основните когнитивни способности.

  ·         Основната цел на курсa е насочена към формиране и усъвършенстване на висшите психични функции или на онези универсални човешки способности, които от своя страна опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното й вписване в конкретното време и социо-културната среда.

  ·         Когнитивните процеси, които се развиват в процеса на обучението са: развитие на усещанията, възприятията, представата, паметта, вниманието, мисленето, речта, въображението. Тоест познавателност.

  o   Децата в предучилищна възраст придобиват нови знания основно чрез игрова форма. Начинът на изразяване на детето в играта демонстрира степента на интелектуалното и речевото му развитие. Игровите ситуации са момент за овладяване на различни умения – било социално-емоционални, двигателни или пък когнитивни.

  ·         Мисленето на детето от ранна предучилищна възраст е в процес на интензивно развитие. За това развитието на играта има водещо значение. В игровата дейност се формират всички психически процеси. Важна разновидност на игровата дейност на детето е дидактичната игра. Тя е с определени правила и предварително установено съдържание, което се поднася в готов вид на децата. С нея се постигат едни или други възпитателни и образователни задачи.

  ·         Дидактичната игра притежава всички положителни белези на играта. Освен това тя има обучаващ характер. Занимателният елемент на дидактичната игра не само, че не намалява нейната обучаваща насоченост, а се явява един от основните фактори, чрез които леко и резултатно се разкрива възпитателното и образователното съдържание.

  ·         В играта по време на обучението с „Когнитивна азбука“ сензо-дидактически материали са заменени с графични невербални задачи за обучение, развитие и диагностика на деца от 5 до 9  години. Замяна има и на манипулативните предметни действия с графомоторика. Обучението се води от психолог с опит в ранното детско развитие, който наблюдава и контролира процеса на овладяване на отделните способности, който процес   е индивидуален за всяко дете и съобразен с възрастовото, и индивидуално му развитие.

  „Когнитивна азбука“ е:

  ·         Изцяло съобразена със спецификата на детското развитие във възрастта 5-9 години.

  ·         Развива всички аспекти на познавателните способности на детето.

  ·         Заимствани са принципите на метода „Монтесори“ – Детето и неговите нужди са водещи.

  ·         Подхода е индивидуален

  ·         Игрова и забавна среда, стимулираща интелектуалното и емоционалното развитие.

  3.       Как протича един час?

  ·         Времетраенето на едно занятие има е 1,5 учебен час или 1 астрономичен такъв.

  ·         Поради естеството на работа групата е до 10 деца.

  ·         Занятията започват с предразполагащи и не толкова трудни и в същото време любими на всички деца задачи с лабиринти. Те освен приятно занимание, учат децата на умението как по-бързо, по-прецизно и умело да решат лабиринта. Финната моторика е акцента в тези упражнения.

  ·         По време на заниманията се редуват по-лесни с по-трудни задачи.

  ·         Задължително присъстват задачи от звуков анализ и такива с математическо мислене, като степента на трудност се надгражда.

  ·         Важно място заемат задачите свързани с логическото мислене, както и нагледно образното такова.

  ·         Задачите трениращи паметта са също важна част от обучението. Те работят както за зрителната, така и за слуховата памет.

  ·         Детето ще има възможността да работи с коректурни проби за устойчивост на вниманието.

  ·         Именно поради индивидуалността на всяко дете, а и поради различията във възрастово развитие, е възможно да се наблюдава и предпочитания от страна на детето в естеството на задачите. Това е другата важна роля на психолога да усеща и разбира етапи през които преминава детето, нуждите му, затрудненията които среща, както и съпротивите, които са неотменна част в процеса на обучение.

  ·         Въведен е и критерий време, който позволява да се регулира и оптимизира темпа на работа за едно по-успешно справяне със задачите.

  ·         От всеки вид задача има поне по три, а от някои и по повече, като степента на трудност расте с надграждането и усвояването на знанията и уменията.

  За ефективност от обучението се спазват три условия:

  ·         Използват се специално изготвени, подходящи за възрастта графични-невербални задачи.

  ·         Индивидуалния подход и работа със специалист.

  ·         Възможност и желание на детето за самоусъвършенстване чрез тренинг и достатъчно повторения.

   

  4.       Каква е крайната цел?

  Чрез усвояване на базисни познавателни умения характерни за възрастта и развитие на основните когнитивни способности се цели:

  ·         Рязко увеличаване на творческата активност.

  ·         Усъвършенстване на комплексите от когнитивни способности.

  ·         Спонтанно възникване на уменията за четене и ограмотяване като цяло.

  ·         Чувствително подобряване на учебните резултати, като ефект от развитието на висшите психични функции и развитието от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

  ·         Постигане на изпреварващо развитие на когнитивните процеси.

  ·         Задачата и нейното разрешение да се явяват, като подтик за появата на мислене у детето.

  ·         Развиване на сензорните процеси – усещания, възприятия и представи. Чрез различните невербални задачи децата да овладеят еталони за форма, величина, цвят, пространствено разположение, звук.

  ·         Резултатите по отношение развитие на вниманието на децата. Да намалеят неговите колебания, да се увеличава съсредоточеността.

  ·         Полагане на позитивни базисни умения за работа в учебна среда.

  ·         Да се развива въображението.

  ·         Да се развие говорът. Детето да обогати речниковия си състав с редица нови думи, които определят качествата на предметите и явленията.

  ·         Да се изгради положителна нагласа към процеса на учене.

  ·         Изграждане на уверени деца със самочувствие, сигурни  в собствените си познавателни възможности.

  ·         Да се изгради позитивна представа за успешна групова работа.

  ·         Приемането на „грешката“, като част от процеса на учене.

  ·         Детето ще се научи да възприема себе си със собствените си силни и недотам силни страни, както да приема различията на другите.

  ·         Емоционално и поведенческо развитие.

  ·         Много нови знания и умения.

  ·         Щастливи мигове след постигнат личен успех.

  Тази програма залага една солидна основа за бъдещите успехи на детето.

  5.       Каква е основата на обучението?

  Това е една от много малкото, развиващи уменията на децата, програми в България, която е стъпила на солидна експертна и научно-обосновата основа. Заедно с това, тя ползва дългогодишния опит от работата с деца с една друга, базова за програмата „Когнитивна Азбука“ материя, каквато е „Азбука на мисленето“.  

  6.       За колко годишни деца?

  Програмата е създадена, за да развива оптимално, структурирано и дори изпреварващо, ключови когнитивни умения у децата. Подходящата за това възраст е между 5 и 9 години и това определя възрастовата граница, в рамките на която формираме групите. Резултатите са толкова по-впечатляващи, коткото по-рано детето се включи в развиващата програма „Когнитивна Азбука“.

  7.       Има ли значение дали детето ще е на 5 или на 9 години за крайния резултат?

  За крайния резултата от участието в програмата възрастта не е най-същественият елемент. Разбира се, идеалният вариант е детето да стартира участието си в програмата на 5 години. Така детето ще има повече време, за да развие оптимално своите когнитивни умения и изпреварващата роля на тази програма ще се реализира в пълния си мащаб, но във всеки един момент във възрастовия диапазон 5-9г. включването на детето във формата „Когнитивна Азбука“ ще надгради, развие и усъвършенства неговите когнитивни умения, по начин, по който никоя друга програма не може да го направи.

  8.       Какви са предпоставките за успешна реализация на децата, взели участие в това обучение?

  Предпоставка за успеха на обучението са следните три условия: подходящи дидактически материали, индивидуален подход и избор, и възможност за самоусъвършенстване чрез тренинг, са залегнали като водещи принципи на предлагания курс „Когнитивна Азбука“.

  Всъщност този курс може да се разглежда като съвременна реплика на метода Монтесори, в който сензодидактическите материали са заменени с графични, невербални задачи, а манипулативните предметни действия, с графомоторни. Т.е. разликата е повече в средствата, отколкото в методите, принципите и подходите. Или, резултатите и при двете методики са сходни. Те водят до рязко увеличаване на творческата активност и усъвършенстване нa комплекса от когнитивни способности. Постига се спонтанното възникване на умението за четене и ограмотяване като цяло. Чувствително се подобряват учебните резултати като ефект от развитието на висшите психически функции и от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

  И един ключов елемент за успеха на детето в програмата: Ангажираността на родителите!

  Опитът ни в работата с деца показва, че ако родителите се ангажират с този процес и следват педантично ангажиментите, които са поели, резултатът е повече от гарантиран.

  9.       Кой, как и къде ще го води?

  Заниманията във формата „Когнитивна Азбука“ се водят от експерти с дългогодишен опит в развитието на детския потенциал. Специалистите, които водят занятията, се ръководят от експерти с експертиза в областта на детското когнитивно развитие, като повечето от тях са с образование в областта на психологията и детското развитие. Методолозите в екипа, освен експертиза в областта на детската психология, са и със солиден, повече от 15 годишен, опит в работата с деца.

  10.   Има ли обратна връзка за родителите?

  Важен елемент от работата с децата е обратната връзка с родителите, която е постоянна. Родителите получават информация, свързана с работата на детето и как протича процеса на развитие на когнитивните способности веднага след всяко занятие.

  11.   Защо „Когнитивна Азбука“ е правилният избор?

  Когнитивна Азбука е уникална, модерна и иновативна програма. Тя предлага възможност за ефективно и изпреварващо детско развитие в най-важната област – когнитивното развитие на детето. Успешното ранно когнитивно развитие е предпоставка за бъдещо успешно развитие и реализация на детето във всяка една избрана от него област. Повече: 

  https://cognitiveabc.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

  12.   Кой е Румен Генков?

  Румен Генков е експерт с много опит в разработването на системи за развитие на детските умения. Заедно със солидния си експертен опит, умението и усета, които е добил в развитието на детския потенциал, го превръщат в безценен помощник в една критично важна за развитието на децата сфера. Румен Генков непрекъснато и много успешно усъвършенства както собствените си умения, така и програмите и платформите посветени на детското развитие, които създава.

  Прочетете повече тук.

  13.   Кои сме ние? https://www.facebook.com/davincikidseu/

  Ние сме Образователен център „Да Винчи“. Екип от високо мотивирани специалисти със солидна експертиза и опит.

  Посветили сме се на децата и тяхното развитие и израстване. Когнитивна Азбука е един от иновативните ни проектите с много висока стойност.

  Нашата Мисия:

  Да помогнем на децата да развият своя потенциал от ранна детска възраст по начин, по който  да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота.

  Курсът “Когнитивна Азбука” е насочен към всички деца във важната за тяхното развитие и израстване възраст между 5 и 9 години. “Когнитивна Азбука” е специално разработена, за да предложи възможност за ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето. 

  Нашите Ценности:

  За нас Децата и тяхното успешно и щастливо израстване са изключителна ценност, която ни води при всяко наше действие и решение.

  Ние споделяме тезата, че целият потенциал за развитие на индивида се залага в ранна детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие в този период от развитието на личността са особено важни и критични.

  За повече информация: info@cognitiveabc.com ; info@davincikids.eu ; 0887 940 004

   

   

  Вашият коментар