Как ще помогне “Когнитивна Азбука” за прием в частно училище/градина?

“Когнитивна Азбука”

“КОГНИТИВНА АЗБУКА”  е създадена и структурирана, така че да стимулира ускорено и дори изпреварващо развитие на всички аспекти на когнитивната сфера на децата от 5 до 9 години.

Обучението „Когнитивна Азбука“  е насочено към формиране  и усъвършенстване на висшите психични функции.  Това са  онези универсални човешки способности. Те опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното ѝ вписване в конкретно време и социокултурна среда.

Така за 6-7 годишните деца резултата от обучението  се изразява в интензифицране на интелектуалното развитие. Това еднозначно води до подобряване на показaтелите за училищна готовност. Това, в крайна сметка спомага на детето за успешен преход от предучилищно към училищно обучение.

Тези аспекти от интелектуалното и когнитивно развитие на децата са в основата на проверките за училищна готовност, които организират и използват като критерии за прием, частните училища и детски градини.