Румен ГенковРумен Генков

Румен Генков e роден през 1954 година в град София. Неговата първоначална професионална ориентация се обуславя от интереса му към рисуването и живописта, които той проявява сравнително рано. Някак логично следва придобиване на професионална квалификация на специалист по изобразително изкуство във Велико Търновския Университет  «Св. Св. Кирил и Методий» (1978). В това си качество първоначално е заинтересован от проучване характерните особености на детските рисунки. Постепенно той достига до значими изводи за важната роля на сензомоториката и на изобразителната дейност в цялостното развитие на детето. Еманация на изследователските амбиции от този период е защитата на докторската му дисертация (1991), в която той разработва модел на поетапното развитие на изобразителните способности на децата, основан на пространствените особености на техните рисунки.

Проучването на движещите сили в развитието на изобразителната дейност, на нейната природа и вътрешна мотивация, неизбежно тласкат творческите интереси на д-р Румен Генков към психологията. Специална област на интерес за него стават когнитивните науки. Това позволява той да вмести досегашните си проучвания в една по-широка теоретико-методологична конструкция и да обърне поглед към въпросите за формиране, развитие и диагностика на творческите способности. По-късно в неговите интереси попада цялата когнитивна сфера. Така се зараждат първите опити за разработване на собствена дидактическа система от задачи и тестове за обучение, развитие и диагностика на деца от 6 до 9 години. Тази система става известна под заглавие «Азбука на мисленето». Подготвен е  комплект от      три учебни тетрадки, които претърпяват 7 редакции. Системата  е публикувана в няколко различни версии в периода 1998-2009 г. Успехът на  азбуката се дължи на качеството й да стимулира умственото развитие на  децата, да ускорява процеса на ограмотяването им. В резултат се постига рязко  подобрява техните учебни постижения.

Теоретичните концепти, най-важните резултати и методически насоки за използване на тази система в педагогическата практика и за самостоятелна работа с деца, са обобщени в два негови монографични труда.  Тези два труда: «Когнитивна граматика» (2000) и «Азбука на мисленето. Kогнитивно развитие, обучение и диагностика на детето» (2009) очертават руслото на бъдещите му разработки.

В същото време методиката на обучение по изобразително изкуство продължава да бъде паралелен фокус в интересите на д-р Румен Генков. В периода 2002-2005 г. той работи върху поредицата от книжки за детето «Хайде да рисуваме» от педагогическата система «Ръка за ръка». Тези книжки продължават да бъдат любимо помагало на децата от предучилищна възраст. Издавани са в течение на  повече от 15 години от издателство «Просвета».

Междувременно д-р Румен  Генков не е чужд нито на непосредствената педагогическа практика в детската градина и в средното училище, нито на академичните си стремежи. Работи последователно в Научно-изследователския институт по общо образование, Националния учебен комплекс по култура – кв. Горна баня, а между 2004 – 2009 е директор на Частно основно училище «д-р Мария Монтесори» .  От 1994 до 2009 година е хоноруван преподавател в Пловдивския университет «Паисий Хилендарски». Там той чете лекции по основи на диагностиката и психологическа  диагностика.

След 2009 г. той живее и работи в Канада, като отново интересите му са в областта на педагогиката, психологията и когнитивните науки. Завършва курс на обучение и става сертифициран преподавател по придобилата международна популярност методика на д-р Мария Монтесори (2012). Последните години Румен Генков работи активно към обновяване на вече изчерпаната от тираж и позабравена «Азбука на мисленето». Тя предстои да се появи отново преобразена, модернизирана и обновена под заглавие «Когнитивна азбука» за деца от 5 до 9 години.

да винчи лого

Екипът на Образователен център „Да Винчи“

           Опит
                 Техники и платформи за подготовка и обучения

Екипът на Образователен център „Да Винчи“притежава дългогодишен опит в създаване и налагане на иновативни и ефективни техники и платформи за подготовка и обучения на деца.

                 Ефективни авторски програми

Авторските обучителните програми в области като роботика, математика, езиково обучение, емоционална интелигентност са доказали своята ефективност. Ние сме се посветили на ефективното развитие на децата. Нашата мисия –  да предоставим на децата и техните семейства адекватна на бързопроменящата се среда възможност за успешно индивидуално развитие. Разбираме предизвикателствата, пред които са изправени нашите деца. Ежедневно сме сред децата. Постоянно търсим най-добрите решения, които можем да предложим на тях и техните родители. Работим в много близко взаимодействие с родителите. Всеки от проектите ни подготвя децата така, че да постигат целите си.

Този наш стремеж и убедеността, че децата заслужават само най-доброто, е неразделна част от стартиращия проект „Когнитивна Азбука“.
Залагаме високи изисквания и критерии към всеки един от проектите си и във всяко наше начинание привличаме само най-добрите експерти.