Когнитивна азбука“ същност, предимства и резултати

Конкретната цел  на настоящия курс, организиран от Образователен център „ Да Винчи“, е да стимулира ускорено и дори изпреварващо развитие на всички аспекти на познавателните способности на децата от 5 до 9 години.

Какво постигаме с „Когнитивна Азбука“

Курсът „Когнитивна азбука“ е насочен към формиране  и усъвършенстване на висшите психични функции.  Това са  онези универсални човешки способности. Те от своя страна опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното ѝ вписване в конкретно време и социокултурна среда.

Тази най-обща цел се декомпозира в зависимост от конкретната възраст на децата, като за 5-7 годишните тя се изразява в интензифиицране на интелектуалното  развитие и подобряване на показaтелите за училищна готовност. Това, в крайна сметка, води до успешен преход от предучилищно към училищно обучение.

При 7-9 годишните деца усъвършенстването на когнитивните способности продължава, но на ново по-високо равнище. Сега специфичната цел вече е улесняване и подобряване на процеса на усвояване на знания и издигане на учебните постижения. Този ефект се наблюдава  не само в началното училище, но и в целия ход на училищното обучение. Важно предимство е, че този ефект се наблюдава  и по-далечна перспектива.

Основа на обучението

Солидна предпоставка за  постигането на тези несъмнено амбициозни цели са постиженията на психологическата наука от 20 век. Те са основата, на която е разработено представеното обучение. Такива са  теорията за поетапното оформиране на умствените способности (Ж. Пиаже) и социокултурната теория на Л.С.Виготски, които все още не са намерили достатъчно пълно приложение в педагогическата практика на общообразователното училище. Допълнително, много солидно основание са досегашните постигнати солидни резултати от авторите на настоящия курс по време на предходното им кариерно развитие.

Как работи „Когнитивна Азбука“

Всъщност, с курса „ Когнитивна азбука“ , на основата на акуратно диагностициране на актуалното равнище на развитие на когнитивните способности (на детето) се разработват, подбират и използват такива задачи, които стимулират бърз и ефективен преход към зоната на близкото, а от там и към перспективното развитие. Очакваният резултат е ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето.

Допълнително основание за успеха на „ Когнитивна азбука“  в постигане на поставените цели  е неговата предистория в психологическата и педагогоческата науки на 20 век. Солидно основание са и  досегашните  опити за формиране и развитие на когнитивната сфера у децата. В това отношение показателен е не само световния опит, но и някои наши национални постижения, включително и на колектива, който работи по създаването на дидактическия инструментариум  на курса „Когнитивна азбука“ и на неговото практическо  приложение при работата с деца от 5 до 9 години.

Предпоставка за успеха

Предпоставка за успеха на обучението са следните три условия: подходящи дидактически материали, индивидуален подход и избор и възможност за самоусъвършенстване чрез тренинг, са залегнали като водещи принципи и на предлагания  курс „Когнитивна азбука“.

Всъщност този курс може да се разглежда като съвременна реплика на метода Монтесори, в който сензодидактическите материали са заменени  с графични, невербални задачи, а манипулативните предметни действия, с графомоторни. Т.е. разликата е повече в средствата, отколкото в методите, принципите и подходите. Или, резултатите и при двете методики са сходни. Те водят до рязко увеличаване на творческата активност и усъвършенстване нa комплекса от когнитивни способности. Постига се спонтанното  възникване на умението за четене и ограмотяване като цяло. Чувствително се  подобряват  учебните резултати като ефект от развитието на висшите психически функции и от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

През 90-те години самата идея за използване на тестове за диагностика на резултатите на учебния процес или дори за клинична диагностика изглеждат странно. Това е защото наблюдението е издигнато като водещ, дори незаменим метод за оценка. Стандартизирани психо-диагностични инструменти, доколкото съществуват, се използват ограничено и само за специални нужди. Първи предвестници на нова вълна психометрични задачи и тестове се появяват около средата на 90-те. Те са  отговор на необходимостта от скрининг при постъпване в някои училища. Тези опити са плахи и не винаги свързани с оригинални, атрактивни и валидни инструменти. По-определена физиономия и  несъмнен успех има появилата се за пръв път през 1998 година „Азбука на мисленето“ , която претърпява 7 издания и модернизации до 2009г.

Връзка с „Азбука на мисленето“

Курсът „Когнитивна азбука“ се основава на тази разработка, но представлява по същество нещо качествено различно.

Иновативен дидактически материал

Разширен и обогатен е обхвата на задачите, подобрена и модернизирана е визията и самото качество на стимулните материали. Въведен е и критерий за време, който позволява да се регулира и оптимизира темпа на работа. Това е една съществена новост и предимство на методиката с голяма перспектива.

Разнообразие и структурираност

Задачите и тестовете надминават по брой 400. Това съществено подобрява вариантите за избор  на дидактически материали не само по вид, но и по степен на трудност. Всъщност всички задачи имат  минимум 3 или дори повече степени на трудност. Това  прави създадения курс съвместим с нуждите на  деца на различна възраст. Още по-важна е  възможноста да се работи  с деца на различно равнище на развитие на когнитивните способности, които методиката предоставя.

цитат на Лев Виготски