Защо да предпочета “Когнитивна Азбука”?

Защото курсът „Когнитивна азбука“ няма алтернатива в сферата на формиране и усъвършенстване на висшите психични функции у децата във възрастта между 5 и 9 години .

Но, най-вече, заради ползата от това обучение за детето, която се изразява в интензифиицране на интелектуалното развитие и подобряване на показaтелите за училищна готовност. Това, в крайна сметка води до успешен преход от предучилищно към училищно обучение.