СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Четири познавателни умения за успешно обучение

  Думата „познание“ се определя като „акт на познаване“. Следователно познавателните умения се отнасят до онези умения, които правят възможно за нас да знаем.

  познавателни умения

  Трябва да отбележим, че няма нещо, което всеки човек знае или може да направи, което да не е научил. Това, разбира се изключва естествените функции на тялото, като дишане, както и рефлексите, например неволното затваряне на окото, когато обект се приближи до него. Но освен гореизброените фукции и рефлекси, човек не знае или не може докато не се е научил.
  Затова трябва да се изучават всички познавателни умения, от които най-важни са следните четири:

  КОНЦЕНТРАЦИЯ

  концентрация

  Обръщането на внимание често се разграничава от концентрацията. Обръщането на внимание е функция на тялото и затова не е необходимо да се учи. Обаче обръщането на внимание само по себе си е функция, която е доста безполезна когато стане въпрос за учене, защото това е само мимолетна проява. Вниманието обикновено се прехвърля много бързо от един предмет или едно нещо към следващия предмет или следващото нещо. Детето първо трябва да бъде научено да се фокусира върху нещо и да държи вниманието си съсредоточено върху това нещо за известно време. Когато човек успее да фокусира вниманието си върху нещо за някакъв период от време, то вече говорим за концентрация.

  Концентрацията има две основи. Първо, това е акт на воля и не може да се осъществи автоматично. Второ, това е също познавателно умение и затова трябва да се преподава като такова.

  Въпреки че специалистите, занимаващи се с обучение, признават, че „способността да се концентрира и да работи върху определена задача за продължителен период от време е от съществено значение за ученика, за да получи той необходимата му информация и да извърши определени академични дейности“, изглежда, че способността за концентрация се разглежда като „фафроцки“ – дума, измислена от Иван Т. Сандерсън и означаваща „Неща, които падат далеч от небето“. Умението да се концентрираме трябва да се преподава в клас, след което да се усъвършенства чрез постоянна практика.

  ВЪЗПРИЯТИЕ

  възприятие

  Термините „обработка“ и „възприятие“ често се използват взаимозаменяемо.
  Преди човек да научи каквото и да било, трябва да се осъществи възприятието, т.е. човек трябва да го осъзнае чрез едно от сетивата. Обикновено човек трябва да го чуе или види. Впоследствие човек трябва да тълкува какво е видял или чул. По същество възприятието означава интерпретация. Разбира се, липсата на опит може да доведе до неправилно тълкуване на това, което е видял или чул. С други думи, възприятието представлява нашето схващане за настояща ситуация по отношение на предишните ни преживявания или, както твърди философът Емануил Кант (1724-1804): „Ние виждаме нещата не такива, каквито са, а такива каквито сме ние“.

  Следващата ситуация ще илюстрира как възприятието корелира с предишния ни опит. Да предположим, че човек паркира колата си и започне да се отдалечава от нея, докато продължава да поглежда назад (към колата). Докато отива все по-далеч и по-далеч от колата си, ще му се стори, сякаш колата му постепенно става все по-малка и по-малка.

  В такава ситуация никой от нас обаче не би извикал от ужас: „Колата ми се свива!“ Въпреки че сетивното възприятие е, че колата се свива бързо, ние не интерпретираме, че колата променя размера си. Благодарение на натрупан опит ние знаем, че обектът не расте и не се свива, когато вървим към или далеч от тях. Научили сме, че действителният им размер остава постоянен, въпреки илюзията. Това, научено от нас възприятие, е известно като „постоянство на размера“.

  Пигмеите обаче, които са живели дълбоко в дъждовната гора на тропическа Африка, не са били изложени често на широки гледки и далечни хоризонти, и затова не са имали достатъчно възможности да научат за постоянството на размера. Колин Макмилан Търнбул, антрополог и автор на „Горските хора“, пише за един пигмей, който, когато е изведен от обичайната си среда, е бил убеден, че вижда рояк от насекоми, когато всъщност е гледал стадо биволи от разстояние. Когато бил заведен към животните, той се уплашил, като видял насекомите да прерастват в биволи и бил сигурен, че това било магия.

  Човек трябва да се научи да интерпретира сетивни явления и това може да стане само въз основа на минал опит с едни и същи, подобни или свързани явления. Възприятието, следователно, силно зависи от практиката и опита, които субектът има. Това означава, че възприятието е познавателно умение, което може да бъде подобрено значително чрез подходящи упражнения и опит.

  ПАМЕТ

  памет

  Различни проблеми с паметта се наблюдават при деца с проблеми в обучението. Някои основни категории или функции на паметта, в които се крият тези проблеми, са:

  Рецептивна памет: Това се отнася до способността да се отбележат физическите характеристики на даден стимул, за да може да го разпознае по-късно. Детето, което има затруднения с рецептивната памет при обработката на информация, неизменно не разпознава зрителни или слухови стимули, като формите или звуците, свързани с буквите на азбуката, числата и т.н.

  Последователна памет: Това се отнася до способността да се припомнят стимули в техния ред на наблюдение или представяне. Много дислексици имат лоша визуална последователна памет. Естествено това се отразява на способността им да четат и пишат правилно. В крайна сметка всяка дума се състои от букви в определена последователност. За да чете човек трябва да възприема буквите в последователност, а също и да запомни коя дума е представена от тази последователност от букви. Някои деца също имат слаба слухова последователна памет и следователно може да не могат да повтарят по-дълги думи устно, без да объркат реда на сричките в тях, например думи като предварително и статистически.

  Запомняне наизуст: Това се отнася до способността на детето да наизусти определена информация. Детето, което има проблеми в тази област, не е в състояние да си припомни с лекота онези отговори, които би трябвало да са автоматични, като азбуката, система от числа, таблицата за умножение, правилата за правопис, граматическита правила и т.н.

  Краткотрайна памет:

  Краткотрайната памет трае от няколко секунди до минута; точният период от време може да варира до известна степен. Когато се опитвате да си припомните телефонен номер, чут няколко секунди по-рано, името на човека, с когото току що са ви запознали или бележките, направени от учител в клас, то вие разчитате на краткосрочната си памет. Имате нужда от този вид памет, за да запазите идеите и мислите си, когато пишете писмо например, тъй като трябва да имате предвид последното изречение, докато съставяте следващото.

  Имате нужда и от този вид памет, когато работите по проблеми в клас например.
  Да предположим, че за да намерим отговорът на математически израз е необходимо първо да съберем две числа (стъпка първа: съберете 15 и 27) и след това да разделим на 2 полученият резултат (стъпка 2: разделете сумата на 2). Ако решим този числов израз нау, ще трябва да запазим за момент резултата от стъпка 1 (42), докато прилагаме следващата стъпка (разделим на 2). Необходимо е известно пространство в нашата краткосрочна памет, за да запазим резултатите от стъпка 1.

  Дългосрочна памет:

  Това се отнася до способността за извличане на информация за неща, научени в миналото.

  Докато учениците не развият адекватни умения за припомняне на информация, те ще продължат да се сблъскват с всяка учебна ситуация, сякаш тя е нова. Не може да се постигне реален напредък нито от детето, нито от учителя, когато една и съща основа трябва да бъде покривана отново и отново, защото детето е забравило. Изглежда, че най-критичната необходимост, която имат децата с проблеми с дългосрочната памет, е да им се помогне за разработването на ефективна система за обработка на информацията, тъй като без нея тяхната ефективност винаги ще остане на ниво, много по-ниско от това, което всъщносто могат да достигнат.

  Колкото и да е странно, макар паметта да се счита за задължително умение за успешно учене, опитите да се очертае нейният процес при тези, които имат затруднения, са все по-малко, а методите са системното й подобряване са почти нулеви.

  ЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

  логично мислене

  В книгата си „Изграждане на мозък“, доктор Карл Албрехт заявява, че логическото мислене не е магически процес или въпрос на гени, а изучен умствен процес. Това е процесът, при който човек използва последователност от разсъждения, за да стигне до заключение. Проблемите или ситуациите, които включват логическо мислене, изискват структура, взаимоотношения между факти и вериги от разсъждения, които „имат смисъл“. Основата на цялото логическо мислене е секвенциалната мисъл, казва лекар Албрехт. Този процес включва вземане на важните идеи, факти и изводи, свързани с даден проблем, и подреждането им във верижна прогресия, която придобива смисъл сама по себе си. Да мислиш логично означава да мислиш на стъпки.

  Логическото мислене също е важно умение в математиката. „Ученето на математика е силно последователен процес“, казва доктор Албрехт. „Ако не схващате определено понятие, факт или процедура, не можете да се надявате да разберете други, които идват на по-късен етап, но които зависят от предишни познания на материала. Например, за да разберете дробите, първо трябва да разберата какво е делението. За да решавате с разбиране прости уравнения в алгебрата, е необходимо да разбирате фракции. Решаването на текстови задачи зависи от умението ви да изберете правилните уравнения и да можете да ги променяте според нуждите си и т.н.”

  Доказано е, че специфично обучение в процесите на логическо мислене може да направи хората „по-умни“. Логическото мислене позволява на детето да отхвърля бързи и лесни отговори, като например „Не знам“ или „Това е твърде трудно“, като му дава възможност да се задълбочи по-дълбоко в своите мисловни процеси и да разбере по-добре методите, използвани за постигане на правилното решение.

  Източник: https://www.edubloxtutor.com/cognitive-skills/

  Записване за oбучение Когнитивна азбука / Cognitive alphabet – възможност за изпреварващо когнитивно развитие за вашето дете! 🙋‍♂🙋‍♀🧠💪

  cognitive development in children

  Вашият коментар