ОБУЧЕНИЕТО СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА

Когнитивна азбука “ същност, преимства и резултати

Конкретната цел  на настоящия курс, организиран от ОЦ „ Да Винчи“ , е да стимулира ускорено и дори изпреварващо развитие на всички аспекти на когнитивната сфера на децата от 6 до 9  години.

 Каво постигаме с “Когнитивна Азбука”

Курсът „Когнитивно развитие, обучение и диагностика на детето“  е насочен към формиране  и усъвършенстване на висшите психични функции.  Това са  онези универсални човешки способности. Те, от своя страна опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното ѝ вписване в конкретно време и социокултурна среда.

Тази най-обща цел се декомпозира в зависимост от конкретната възраст на децата, като за 6-7 годишните тя се изразява в интензифиицране на интелектуалното  развитие , подобряване показaтелите за училищна готовност. Това, в крайна сметка води до успешен преход от предучилищно към училищно обучение.

При 7-9 годишните деца усъвършенстването на когнитивните способности продължава, но на ново по-високо равнище. Сега специфичната цел вече е улесняване и подобряване на процеса на усвояване на знани,я издигане на учебните постижения. Този ефект се наблюдава  не само в началното училище, но и в целия ход на училищното обучение . Важно предимство е, че този ефект се нажлюдава  и по-далечна перспектива.

Основа на обучението 

Солидна предпоставка за  постигането на тези несъмнено амбициозни цели са постиженията на психологическата наука от 20 век. Те са в  основата на която е разработено представеното обучение. Такива са  теорията за поетапното оформиране на умствените способности (Ж. Пиаже) и социокултурната теория на Л.С.Виготски, които все още не са намерили достатъчно пълно приложение в педагогическата практика на общообразователното училище. Допълнително, много солидно основание са досегашните постигнати солидни резултати от авторите на настоящия курс по време на предходното им кариерно развитие.

Как работи „ Когнитивна азбука

Всъщност, с курса „ Когнитивна азбука“  се прави опит, на основата на акуратно диагностициране на актуалното равнище на развитие на когнитивните способности (на детето) да се разработят, подберат и подават такива задачи, които стимулират бърз и ефективен преход към зоната на близкото, а от там и към перспективното развитие. Очакваният резултат  е ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето.

Допълнително основание за успеха на „ Когнитивна азбука“  в постигане на поставените цели  е неговата предистория в психологическата и педагогоческата науки на 20 век.Солидно основание е и  досегашните  опити за формиране и развитие на когнитивната сфера у децата. В това отношение показателен е не само световния опит, но и някои наши национални постижения, включително и на колектива, който работи по създаването на дидактическия инструментариум  на курса „Когнитивна азбука“ и на неговото практическо  приложение при работата с деца от 5 до 9 години.

Предпоставка за успеха

Предпоставка за успеха на обучението са следните  три условия: подходящи дидактически материали, индивидуален подход и избор и възможност за самоусъвършенстване чрез тренинг са залегнали като водещи принципи и на предлагания  курс „Когнитивна азбука“.

Всъщност този курс може да се разглежда като съвременна реплика на метода Монтесори, в който сензодидактическите материали са заменени  с графични, невербални задачи, а манипулативните предметни действия, с графомоторни. Т.е. разликата е повече в средствата, отколкото в методите, принципите и подходите. Или, колкото и нескромно да звучи, резултатите и при двете методики са сходни. Те водят до  рязко увеличаване на творческата активност и усъвършенстване нa комплекса от когнитивни способности. Постига се спонтанното  възникване на умението за четене и ограмотяване като цяло.Чувствителносе  подобряват  учебните резултати като ефект от развитието на висшите психически функции и от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

През 90-те години самата идея за използване на тестове за диагностика на резултатите на учебния процес или дори за клинична диагностика изглеждат странно. Това е защото наблюдението е издигнато като водещ, дори незаменим метод за оценка. Стандартизирани психо-диагностични инструменти, доколкото съществуват, се използват ограничено и само за специални нужди. Първи предвестници на нова вълна психометрични задачи и тестове се появяват около средата на 90-те. Те са  отговор на необходимостта от скрининг при постъпване в някои училища. Тези опити са плахи и не винаги свързани с оригинални, атрактивни и валидни инструменти. По-определена физиономия и  несъмнен успех има появилата се за пръв път през 1998 година „Азбука на мисленето“ , която претърпява 7 издания и модернизации до 2009г.

Връзка с “Азбука на мисленето” 

 

Курсът „Когнитивна азбука“ се основава на тази разработка, но представлява по същество нещо качествено различно.

Иновативен дидактически материал

Разширен и обогатен е обхвата на задачите, подобрена и модернизирана е визията и самото качество на стимулните материали. Въведен е и критерий за време, който позволява да се регулира и оптимизира темпа на работа. Това е една съществена новост и предимство на методиката с голяма перспектива.

Разнообразие и структурираност

Задачите и тестовете надминават по брой 400. Това съществено подобрява вариантите за избор  на дидактически материали не само по вид, но и по степен на трудност. Всъщност всички задачи имат  минимум 3 или дори повече степени на трудност. Това  прави създадения курс съвместим с нуждите на  деца на различна възраст. Още по-важна е  възможноста да се работи  с деца на различно равнище на развитие на когнитивните спо