Как ще помогне Когнитивна азбука за прем в частното училище/градина?

“Когнитивна Азбука”

“КОГНИТИВНА АЗБУКА”  е създадена и структурирана така,че да стимулира ускорено и дори изпреварващо развитие на всички аспекти на когнитивната сфера на децата от 5 до 9  години.

Курсът „Когнитивна азбука“  е насочен към формиране  и усъвършенстване на висшите психични функции.  Това са  онези универсални човешки способности. Те  опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното ѝ вписване в конкретно време и социокултурна среда.

Така  за 6-7 годишните деца резултата от обучението  се изразява в интензифиицране на интелектуалното  развитие. Това еднозначно води до подобряване на показaтелите за училищна готовност. Това, в крайна сметка води до успешен преход от предучилищно към училищно обучение.

Тези аспекти от интелектуалното и когнитивно развитие на децаат са в основата на проверките за училищна готовност, които организират и използват като критерии за прием частните училища и детск иградини.